• รหัสผ่านต้องใช้อักขระ 8 ตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน